Metodologia

Metodologia

I Definicja innowacyjności

Do badania innowacyjności przedsiębiorstw działających w Polsce i stworzenia na podstawie tego badania Rankingu Innowacyjności przyjęliśmy za podręcznikiem biznesu, że innowacja to wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do procesu, produktu (towaru lub usługi), marketingu oraz organizacji. Zgodnie z zastosowaną definicją:

 • Innowacją jest wdrożenie czegoś nowego lub ulepszonego do praktyki, natomiast innowacją nie jest samo odkrycie czegoś nowego, czy prowadzenie badań nad nowym rozwiązaniem.
 • Innowacyjne jest przedsiębiorstwo, które wprowadza do praktyki rozwiązania w odniesieniu do procesu, produktu, marketingu i organizacji:
  • nowe na skale światową,
  • stosowane już przez konkurentów na świecie, ale nie stosowane jeszcze w Polsce,
  • stosowane już przez konkurentów na rynku polskim, ale nie stosowane do tej pory przez to przedsiębiorstwo.

  Innowacyjne nie jest przedsiębiorstwo, które posiada własne lub zakupione nowoczesne rozwiązania, ale ich nie wykorzystuje w praktyce.
  Innowacyjne nie jest przedsiębiorstwo, które posiada i wykorzystuje nowoczesne rozwiązania, ale nie wprowadza do praktyki kolejnych nowych rozwiązań.
  Innowacyjne nie jest przedsiębiorstwo, które powiela posiadane nowoczesne rozwiązania, tylko takie, które wprowadza nowe rozwiązania.

165089_9689

II Kryteria oceny innowacyjności przedsiębiorstw

Przy tworzeniu Rankingu Innowacyjności ocenie punktowej podlegać będą wdrożone do praktyki w okresie od stycznia 2007 do czerwca 2008 r:
Innowacje procesowe, czyli wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostaw kluczowych dla działalności firmy, w tym zastosowane w przedsiębiorstwie nowe i ulepszone procesy technologiczne, maszyny, urządzenia i narzędzia, oprogramowanie oraz sposób tworzenia i świadczenia usług.
Innowacje produktowe, czyli wprowadzenie na rynek przez przedsiębiorstwo nowego, kluczowego z punktu widzenia firmy towaru lub usługi, bądź znaczące ulepszenie oferowanego uprzednio towaru lub usługi, kluczowego z punktu widzenia firmy.
Innowacje marketingowe, czyli zastosowanie w działalności przedsiębiorstwa nowej metody marketingowej, która wcześniej nie była przez firmę stosowana, a która wynika z nowej strategii marketingowej, istotnie różniącej się od dotychczasowej. Innowacje tego typu obejmują znaczące z punktu widzenia działalności Państwa przedsiębiorstwa zmiany w wyglądzie produktu, jego opakowaniu, pozycjonowaniu, promocji, polityce cenowej.
Innowacje organizacyjne, czyli zastosowanie w przedsiębiorstwie nowej metody organizacji jego działalności, nowej organizacji miejsc pracy lub nowej organizacji relacji zewnętrznych, np. nowe metody współpracy z dostawcami, nowe metody rozdziału obowiązków i podejmowania decyzji przez pracowników, wprowadzenie nowych procedur funkcjonowania.
Certyfikaty jakości ISO lub inne certyfikaty kluczowe dla działalności przedsiębiorstwa.
Opatentowane rozwiązania.

Punktacji podlegać będą również źródła innowacji (g) oraz efekty innowacji (h) oceniane m.in. poprzez wzrost udziału przedsiębiorstwa w rynku w wyniku zastosowania nowości w praktyce, czy zmniejszenie szkodliwego wpływu na środowisko.
Innowacje procesowe, produktowe, marketingowe i organizacyjne oraz certyfikaty i współpraca z innymi podmiotami oceniane będą z punktu widzenia skali nowości, a opatentowane rozwiązania – z punktu widzenia miejsca opatentowania.
Każdy obszar innowacji (procesowa, produktowa, marketingowa i organizacyjna), a także certyfikaty oraz patenty będą również oceniane (punktowane) wg kryterium ilościowego – liczby wprowadzonych do praktyki nowych rozwiązań w danym obszarze.

III Zasady tworzenia Rankingu Innowacyjności

Miejsce w Rankingu Innowacyjności ustalane jest wg sumy punktów uzyskanych we wszystkich obszarach podlegających ocenie.
Ponieważ możliwości wdrażania nowych i ulepszonych rozwiązań do praktyki różnią się istotnie w zależności od wielkości przedsiębiorstwa, Ranking Innowacyjności zostanie podzielony na 4 grupy wg kryterium wielkości przedsiębiorstwa. Oznacza to, że ocenie innowacyjności podlegać będą odrębnie mikroprzedsiębiorstwa (do 9 osób zatrudnionych), przedsiębiorstwa małe (10-49 osób zatrudnionych), przedsiębiorstwa średnie (50-249 osób zatrudnionych) oraz przedsiębiorstwa duże (powyżej 249 osób zatrudnionych). W Rankingu Innowacyjności będzie zatem 4 zwycięzców.
Dla każdego z 4 Rankingów Innowacyjności (mikroprzedsiębiorstw, małych przedsiębiorstw, średnich przedsiębiorstw, dużych przedsiębiorstw) zostaną także utworzone dodatkowe rankingi (Podrankingi):
Podranking wg obszaru innowacyjności: procesowego, produktowego, marketingowego i organizacyjnego,
Podranking wg regionów,
Podranking wg kryterium wykorzystania funduszy unijnych.